یادداشت

نقشّ مؤلفه های پیرامتنی در جهانی شدن رمان پایداری

مطابق با رویکرد جهانی شدن ادبيات، یکی از مؤلفه های مهم در تسریع روند جهانی شدن آثار ادبی
را مؤلفه های پيرامتنی تشکيل میدهد. زیرا یک اثر عالوه بر آنکه نيازمند برخورداری از مؤلفه زبانی
و فنی و محتوایی برای صعود به قله جهانی شدن میباشد، میبایست از مؤلفه های پيرامتنی الزم جهت
دستبابی به این مهم بهره مند باشد. شاخصه های پيرامتنی یک اثر در صورت برخوداری یک اثر از
سایر مؤلفه ها، حلقه جهانی شدن را کامل میکند و در صورت عدم برخورداری یک اثر از این
شاخصه ها، مسير دشواری برای پيمودن و وصول به مرتبه جهانی شدن دارد. در این مقاله سه رمان از
ادبيات پایداری ایران و سه رمان از ادبيات مقاومت فلسطين از جهت برخورداری از مؤلفه های
پيرامتنی مورد مطالعه قرار میگيرد. عناصر فرامتنی مهم از قبيل ترجمه و جریان نقد ادبی توانمند،
تبادل فرهنگی، نمایشگاه و بازار جهانی، رسانه جدید، از مهم ترین مؤلفه های موردبحث در این مقاله
برای سنجش و ارزیابی مؤلفه های پيرامتنی مورد توجه نگارندگان بوده است. نتيجه نشان میدهد
ادبيات فلسطين از جهت برخورداری مؤلفه های پيرامتنی از موقعيت بالاتری نسبت به ادبيات پایداری
ایران برخوردار است از این رو شایسته است تا با تقویت و تحکيم این بنيان های فرهنگی و فرامتنی
مهم، آثار دفاع مقدس به مرز جهانی شدن رسيده و شاهد شکوفایی و فتح قله های جهانی توسط آثار
ماندگار ادبيات دفاع مقدس ایران و حتی ادبيات مقاومت فلسطين در جهان باشيم.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *