یادداشت

كاركرد راوی در شيوة روايتگری رمان پايداری (موردكاوی رمان «رجال في الشمس» اثر غسان كنفانی)

شـيوه روايـت يـك داسـتان، از نخـستين عـواملي اسـت كـه در تحليـل يـك اثـر، همـواره از
اهميــت برخــوردار اســت زيــرا كيفيــت حــضور روايتگــر و عمــل روايتگــری در كنــار دريــافتن
شاخصه هاي مـد نظـر بـراي انتخـاب راوی از جانـب نويـسنده، بـه گونـه اي كـه بتوانـد نيـاز روايـی
داســتان را مرتفــع ســازد و در عــين حــال، توجــه بــه موجوديــت مــستقل راوي و روش هــاي متنــوع و
منتخــب وي بــراي قــصه گــويی، ميــزان حــضور و يــا نبــود روايتگــر در مــتن رويــدادهــا و
چگــونگي تعامــل راوي و روايــت بــا يكــديگر، موجــب مــی شــود تــا شــيوه روايتگــري هــر
داسـتان، متفـاوت از ديگـر همتايـان خـود گـردد . بهـره گيـری از راوی دانـای كـل و اسـتفاده از
تمــام كــاراييهــاي آن در پيــشبرد رونـد روايــت «رجــال فـي الــشمس»، امــري اســت كــه توجــه
ويـژه بـه آن موجـب توفيــق نويــسنده در پــرورش خميــر مايـه داســتان گــشته اســت؛ بــه گونــهای
كــه دور ايــستادن روايتگــر از مــتن برخــی رويــدادهــا و ســپس ورود مداخلــه گرانــه وی در
رويـدادي ديگـر، توجـه بـه چگـونگی نقـل قـول گفتـار اشـخاص داسـتان در برهـه هـايی مختلـف،
از جملـه شـگردهـايی اسـت كـه روايتگـر «رجـال فـي الـشمس» در امـر داسـتان نويـسی رعايــت

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *