یادداشت

تجلّي حماسه و عرفان عاشورايي در ادبيات انقلاب اسلامي ايران

انقــلاب اســلامي ايــران، پديــده اي شــگرف و آرمــانگرا در آســتانه قــرن بيــستم بــود . ايــن
انقـلاب در تمـامي عرصـه هـاي اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي و بـه ويـژه ادبـي، تـأثير
بـسيار عميقـي برجـاي گذاشـته اسـت. ادبيـات انقـلاب اسـلامي بـيش از هـر زمـان ديگـر ، تحـت
تأثير آمـوزه هـاي اسـلامي و بـه ويـژه الگوهـاي مـذهبي تـشيع قـرار گرفـت و در ايـن ميـان ، نقـش
كــربلا و حادثــة مانــدگار عاشــورا از برجــستگي بيــشتري برخوردارســت . از جلــوههــاي حماســي
عاشورا كه در ادبيـات انقـلاب اسـلامي نمـودِ بـسياري يافتـه اسـت، مـي تـوان بـه سـازش ناپـذيري
در برابـر ظالمـان، تـرجيح مـرگ بـا عـزت بـر زنـدگي ذلّـت بـار و اسـتقبال از مـرگ سـرخ اشـاره
كـرد. از جلـوههـاي عرفـاني ايـن حادثـه بـزرگ مـي تـوان بـه مفـاهيمي ماننـد عـشق بـه خـدا، يـاد
خدا، ايثار و نثار، شـكوه نمـاز، صـبر، رضـا و تـسليم و نهايتـاً نگـاه عارفانـه بـه مـرگ را نـام بـرد . ايـن
مقالـه بـه شـيوة توصـيفي و بـا مراجعـه بـه ديـوان شـاعران جـوان انقـلاب اسـلامي نوشـته شـده اسـت
و هدف آن، آشنايي بيشتر نسل امروز با مضامين ديني ادبيات انقلاب اسلامي ايران است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *