یادداشت

بررسی ایدئولوژی مترجم درترجمۀ رمان سفر به گرای270 درجه

پيوند روایت شناسی و ترجمه، نگاهی نو به بررسی آثار ترجمه شده داده است از این جهت که
چگونه برگرداندن نگاه شخصیتهای داستان، نحوة قرارگرفتن رویدادها، ریتم داستان و زاویۀ دید
شخصيتها به زبانی دیگر همه و همه معنا پيدا میکنند. روایتشناسی از این هم فراتر میرود و
میتواند پلی بين تغييرات زبان شناختی و ایدئولوژی مترجم ایجاد کرده و به یک فراروایت تبدیل
شود. این امر در ترجمۀ متون حساسی چون جنگ اهميت دارد؛ زیرا جنگ، منعکس کننده فرهنگ
و حماسۀ یک کشور و در برگيرنده هویت سياسی، فرهنگی و مذهبی آن است و چگونگی بازتاب
آن از منظر ترجمه خود میتواند نگرانی هایی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر
ایدئولوژی مترجم آمریکایی، پاول اسپراکمن در ترجمۀ انگليسی رمان سفر به گرای 270 درجه
نوشتۀ احمد دهقان مورد بررسی قرار گرفت. در پایان پس از تحليل یافته های بهدست آمده در بخش
مقدمه، مصاحبه، گزارش و سایتهای خبری در سایۀ نتایج حاصل از بررسی مقابلهای عناصر
زبانشناختی در روایت مبدأ و مقصد، مشخص شد که تغييرات زبان شناختی گسترشی-افزایشی،
کاهشی-حذفی و متفر قه که بر عنصر روایت شناسانە زاویۀ تشخيص و تغييرات ترتيبی که بر عنصر
ترتيب رویدادها تأثير گذاشتند، عمدتا تحت تأثير ایدئولوژی مترجم در ترجمۀ رمان مذکور بوده اند

file:///C:/Users/BAHARAN/Downloads/JRL_Volume%2013_Issue%2025_Pages%20137-162%20(3).pdf

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *