یادداشت

بررسی انتقال مؤلفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه ی موردی ترجمه ی انگلیسی سعید سعید پور از اشعار قیصر امین پور

ادبیات پایداری نمایانگر تاریخ دالوری ها ، شــجاعت ها و ظلم ستیزی یک ملت است. بهترین
راه برای گســترش این ادبیات و شناساندن آن به جهان به واسطه ترجمه و انتقال مفاهیم عمیق
آن است. به همین خاطر بررسی بازتاب و بازخورد ادبیات پایداری یک جامعه در جامعه مقصد
بســیار اهمیت دارد. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درســتی مفاهیم پایداری ا انتقال داده
اســت یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده است و اینکه توانسته اصول فکری شاعر را همانگونه
که در جامعه مبدأ ملموس اســت در جامعه مقصد نیز فراهم کند، فقط با بررســی ترجمه این
آثار حاصل میشــود. امروزه با توجه به تأثیر ترجمه در فرهنگ و ادبیات مقصد، بررسی راهکار
ترجمه و چگونگی انتقال مفاهیم بســیار ضروری اســت. مقاله تحلیلی-توصیفی پیش رو در
تالش برای بررســی ترجمه انگلیسی اشــعار پایداری قیصر امین پور توسط سعید سعیدپوردر
چارچوب مدل ترجمه هاوس و دستهبندی ترجمه آشکار و پنهان وی بوده است. در این پژوهش
نگارندگان پس از خواندن اشــعار فارسی و مشخص نمودن مؤلفه های پایداری موجود در شعر
به بررســی ترجمه انگلیسی اشعار پرداخته اند. این بررسی شامل بررسی انتخاب لغات، انتقال
آرایه های ادبی و انتقال مؤلفه های پایداری به متن زبان مقصد اســت. پس از بررسی و مقایسه ی
این مؤلفه ها در دو متن نوع ترجمه بر اســاس مدل ترجمهای هاوس مشــخص شد. پژوهشگر
با بررســی این اشــعار و ترجمه آنها در پی یافتن راهکار مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق
و میزان توانایی او در انتقال مؤلفه های پایداری بوده اســت. درنتیجه این پژوهش مشخص شد
مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده است که با ترجمه تحتاللفظی آشکار قادر به انتقال آنها به
زبان مقصد بوده اســت و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در الیه های زیرین خود شمی

از پایداری داشــته مترجم نتوانسته اســت روح پایداری موجود در اشعار را انتقال دهد و تنها به
انتقال الیه های ظاهری شــعر بسنده کرده اســت. درنتیجه نیاز است مترجم در ترجمه این نوع
ادبی به عوامل متعددی توجــه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به
.بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه ازجمله آنها است

file:///C:/Users/BAHARAN/Downloads/IABAJ_Volume%209_Issue%202_Pages%2065-83%20(3).pdf

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *